Algemene Voorwaarden

1. Definities, toepasselijkheid

 1. “TEXPLOR”: Texplor Benelux B.V.
 2. “Opdrachtgever”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij TEXPLOR een offerte aanvraagt en/of die met TEXPLOR een overeenkomst sluit. Onder “opdrachtgever” kan ook een consument worden verstaan, indien het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. “Overeenkomsten”: elke overeenkomst tussen TEXPLOR en Opdrachtgever betreffende het verrichten van diensten (lekdetectie metingen en/of geofysisch onderzoek) of het doen van leveringen (verkoop van lekdetectie systemen).
 4. Op alle offerteaanvragen, offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voor­waarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd.
 5. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn op overeenkomsten niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend de algemene voorwaarden van TEXPLOR zullen op overeenkomsten met TEXPLOR van toepassing zijn.

2. Offerte, totstandkoming overeenkomst, meer-en minder­werk

 1. Offertes van TEXPLOR zijn voor TEXPLOR vrijblijvend en niet bindend. Als opdrachtgever aan TEXPLOR gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag TEXPLOR van de juistheid hiervan uitgaan en zijn aanbiedingen hierop baseren. 
 2. b. Als de offerte van TEXPLOR niet wordt aanvaard, heeft TEXPLOR het recht om alle redelijke  kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand, nadat een door de opdrachtgever ondertekende offerte aan TEXPLOR is geretour­neerd dan wel indien de opdracht schriftelijk door TEXPLOR is bevestigd. TEXPLOR behoeft niet eerder te starten met het uitvoeren van de overeenkomst, dan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten of andere specificaties zijn enkel bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. 
 5. Afspraken, wijzigingen van en aanvullingen op de overeen­komst dienen altijd schriftelijk te geschieden. Wijzigingen in het werk resulteren in meerwerk indien:
 • er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 • de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen­stemt met de werkelijkheid;
 • van op voorhand gedane schattingen met meer dan 10% wordt afgeweken. 

3. Ontbinding, tussentijdse opzegging

 1. TEXPLOR is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te worden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: opdrachtgever ondanks sommatie zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt of de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk wordt gemaakt, opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt en/of opdrachtgever op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechts­handelingen te verrichten, dan wel, als het om een natuurlijk persoon gaat; indien deze persoon de toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt. Ontbinding laat de verdere rechten van TEXPLOR, zoals het recht op vergoeding van alle kosten en schade, onverlet.
 2. TEXPLOR is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te worden tussentijds op te zeggen, ingeval van: onvoorziene omstandigheden, veranderingen van omstandigheden, gewichtige redenen en overmacht aan de zijde van TEXPLOR. Onder onvoorziene omstandigheden, gewichtige redenen en/of overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de uitvoering van de opdracht niet mogelijk is doordat de zaak waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren gaat. Gewichtige redenen zijn voor TEXPLOR zodanige redenen op grond waarvan van Texplor redelijkerwijs niet kan worden gevergd de overeenkomst voort te zetten. In al deze gevallen heeft TEXPLOR recht op vergoeding van de opdrachtsom naar de stand van de uitvoering van de overeenkomst, vergoeding van gemaakte en nog te maken kosten en vergoeding van kosten voortvloeiend uit reeds aan­gegane verplichtingen met derden.
 3. De opdrachtgever is slechts gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval van gewichtige redenen of overmacht aan de zijde van opdrachtgever. Alsdan heeft TEXPLOR recht op vergoeding conform het bepaalde in artikel 3 sub b. Tevens is de opdrachtgever niet zijnde een consument verplicht om naast genoemde vergoeding ingevolge lid 3 sub b een bedrag van 10% van de opdrachtsom aan TEXPLOR te betalen, onverminderd het recht van TEXPLOR om zijn werkelijk geleden schade te vorderen, indien de werkelijke schade meer dan bedoelde 10% bedraagt.
 4. Ontbinding en tussentijdse opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

4. Leveringstijden en uitvoeringstermijnen

 1. Leveringstijden en/of uitvoeringstermijnen dienen uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld te worden, bij gebreke waarvan TEXPLOR een redelijke termijn, alle omstandigheden in aanmerking nemende, in acht zal nemen. Levertijden worden door Texplor bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd gaat TEXPLOR er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

  De leveringstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van TEXPLOR, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

  Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bekend waren toen de levertijd werd vastgesteld, kan de levertijd verlengd worden met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaam­heden niet in de planning van TEXPLOR kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning van TEXPLOR dit toelaat.

  Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om meerwerk te verrichten. Indien het meerwerk niet in de planning van TEXPLOR kan worden gepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond, zodra de planning dit toelaat. Als sprake is van onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met daardoor ontstane stagnatietijd. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door TEXPLOR wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

  Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 is TEXPLOR uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever aantoonbaar geleden directe schade wegens overschrijding van schriftelijk overeengekomen leveringstijden en/of uitvoeringstermijnen, indien en voor zover overschrijding te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van TEXPLOR. 
 3. TEXPLOR zal opdrachtgever op de hoogte stellen van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst binnen de schriftelijk overeengekomen leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen in de weg staan.
 4. Opdrachtgever is gehouden de leveringen en diensten tijdens kantooruren te aanvaarden. Eventuele kosten voortvloeiende uit het niet aanvaarden van leveringen en diensten tijdens kantooruren komen voor rekening van opdrachtgever. 
 5. Het risico van verlies, diefstal of schade van leveringen zal overgaan op opdrachtgever op het moment van levering, ook wanneer nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

5. Uitvoering door derden

TEXPLOR is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandige hulppersonen of ingeleende arbeidskrachten in te schakelen, zonder dat daarvoor de toestemming van opdrachtgever is vereist.

6. Prijs en betaling

 1. De in de offerte en de overeenkomst genoemde opdrachtsom en/of prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. TEXPLOR is gerechtigd om stijgingen van prijzen van materialen, huren, vrachten, lonen en sociale lasten door te berekenen aan opdrachtgever. Als prijspeildatum geldt de offertedatum. Voor consumenten geldt dat TEXPLOR prijswijzigingen alleen zal doorberekenen indien deze na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst opkomen. De consument die daarmee niet akkoord is heeft dan het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden.
 3. Opdrachtgever dient de opdrachtsom te voldoen conform de in de overeenkomst vermelde termijnen. Indien de overeen­komst geen termijnen bevat, dient opdrachtgever de opdracht­som maandelijks te voldoen naar rato van voortgang van de door TEXPLOR te verrichten diensten of leveringen.
 4. Opdrachtgever dient facturen van TEXPLOR binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te betalen. Deze betalings­termijn heeft te gelden als een fatale termijn.
 5. Opdrachtgever dient de juistheid van (onderdelen van) een factuur binnen 15 kalenderdagen gemotiveerd te betwisten, bij gebreke waarvan de juistheid onbetwist vaststaat. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur gemotiveerd betwist, is hij niettemin gehouden om het niet betwiste gedeelte te betalen. Indien het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.
 6. Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, heeft TEXPLOR met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten geschieden, recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW, tenzij opdrachtgever een consument betreft in welk geval TEXPLOR recht heeft op vergoeding van de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW.
 7. Indien na verloop van vier weken sedert de dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, deze nog niet is geschied, wordt het in het vorige lid bedoelde percentage na het verstrijken van die termijn met twee verhoogd, mits opdrachtgever hier voordien door TEXPLOR schriftelijk op gewezen is.
 8. Alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten in verband met te late betaling zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever evenwel een consument betreft zal voor de berekening van deze kosten uitgegaan worden van de staffel ingevolge het Besluit Incassokosten (BIK), althans het op moment van wanprestatie geldende wettelijke maximum.
 9. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot verrekening.

7. Garantie

 1. Indien een geleverd goed een tekortkoming vertoont, verleent TEXPLOR garantie gedurende twaalf maanden vanaf het moment van levering van het desbetreffende goed.
 2. De garantie van TEXPLOR houdt in dat zij de door opdrachtgever gemelde gebreken herstelt of doet herstellen. Indien opdrachtgever reparatie ter plaatse verlangt vallen reisuren, reiskosten en verblijfskosten niet onder de garantie.
 3. Opdrachtgever dient klachten over het geleverde goed binnen 15 kalenderdagen na levering te melden bij TEXPLOR, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat het goed zonder gebreken, naar de verwachtingen van de opdrachtgever, is geleverd. Op latere reclamaties behoeft door TEXPLOR niet gereageerd te worden. Indien geleverde goederen zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, niet meer toegestaan. 
 4. Toezending van onderdelen door TEXPLOR aan opdrachtgever of vice versa in het kader van de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. TEXPLOR behoeft haar garantieverplichting slechts gestand te doen voor zover het geleverde gebrek niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, en het gebrek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 dagen na ontdekking ter kennis van TEXPLOR wordt gebracht. De garantieverplichting van TEXPLOR vervalt terstond indien de opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door TEXPLOR geleverde zaken heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren door derden. De garantieverplichting behoeft niet gestand te worden gedaan zolang opdrachtgever nog niet volledig aan zijn betalings­verplichtingen heeft voldaan.
 6. Door TEXPLOR eventueel geleverde vervangende zaken vallen onder het eigendomsvoorbehoud van TEXPLOR.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en/of geleverde zaken blijven eigendom van TEXPLOR, totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen, inclusief rente, volledig heeft betaald.
 2. De door TEXPLOR geleverde goederen, die ingevolge het voorgaande onder het eigendomsbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9. Geheimhouding, reclame, boetebeding

 1. Opdrachtgever en TEXPLOR zijn verplicht tot geheimhouding van alle door de wederpartij verstrekte en als vertrouwelijk aangemerkte informatie, in welke vorm dan ook.
 2. TEXPLOR is gerechtigd om over het project dat onderwerp is van de overeenkomst voor reclamedoeleinden, (evenwel  met in achtneming van de privacy van consumenten) te publiceren. 
 3. Opdrachtgever is verplicht om bij publicaties over het project, in welke vorm en via welk medium dan ook, de naam van TEXPLOR te noemen.
 4. Opdrachtgever is er mee bekend dat TEXPLOR een unieke techniek toepast, waarvan het gebruik uitsluitend aan TEXPLOR toekomt en dat zij ten aanzien van deze techniek, voor zover zij over bijzonderheden van deze techniek kennis verkrijgt, volledige geheimhouding verschuldigd is en deze  techniek nimmer mag gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen of bekend mag maken op welke wijze dan ook, noch ten behoeve van zichzelf, noch ten behoeve van derden, zulks op straffe van een direct opeisbare verschuldigde boete van 10.000,- aan TEXPLOR per overtreding, ongeacht het recht van TEXPLOR om volledige vergoeding van zijn schade te vorderen. De boete is niet voor rechterlijke matiging vatbaar wanneer de opdrachtgever geen consument betreft.

10. Eigendom en gebruik van gegevens, intellectueel eigendomsrecht, boetebeding

 1. Auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden, zoals ook adviezen, rapporten ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d. die door TEXPLOR aan opdracht­gever worden geleverd of op welke wijze dan ook beschikbaar worden gesteld berusten uitsluitend bij TEXPLOR. Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, een en ander voor zover tussen partijen niet anders wordt overeengekomen. Het ter beschikking stellen van al deze in dit artikel genoemde rechten, gegevens, e.d., aan derden, het op enigerlei wijze vermenig­vuldigen, verspreiden, het opslaan in een geautomatiseerd bestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke toestemming van TEXPLOR niet toegestaan. Alle door TEXPLOR in opdracht van opdrachtgever vervaardigde plannen, rapporten, tekeningen, berekeningen en documenten mogen door opdrachtgever uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij vervaardigd zijn. Elke gehele of gedeeltelijke openbaarmaking en verveelvoudiging is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van TEXPLOR toegestaan, evenals het doorgeven en het herhaalde gebruik door derden of door opdrachtgever zelf. 
 2. Intellectuele eigendomsrechten op bij de uitvoering van de overeenkomst door TEXPLOR gebruikte technieken berusten uitsluitend bij TEXPLOR. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig licentie- of gebruiksrecht met betrekking tot door TEXPLOR toegepaste technieken.
 3. Indien bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst een naar de mening van TEXPLOR voor octrooiverlening vatbare vinding ontstaat, is uitsluitend TEXPLOR gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening een octrooi op die vinding aan te vragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig licentie- of gebruiksrecht met betrekking tot een voor octrooi vatbare vinding.
 4. Bij overtreding van de bepalingen als genoemd in dit artikel is opdrachtgever aan TEXPLOR een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van TEXPLOR om volledige vergoeding van zijn schade te vorderen. De boete is niet voor rechterlijke matiging vatbaar wanneer de opdrachtgever geen consument betreft.

11. Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient TEXPLOR tijdig en volledig die informatie en beslissingen te verstrekken, welke benodigd is om TEXPLOR in staat te stellen om de overeenkomst naar behoren te kunnen vervullen en te kunnen voltooien.
 2. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat personeel en hulppersonen van TEXPLOR de vrije en veilige toegang hebben tot het (werk)terrein en/of het gebouw waar TEXPLOR de diensten dient te verrichten of zaken dient te leveren. 
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en voldoende beschikbaarheid van stroom, water, sanitaire voorzieningen, en indien de werkzaamheden van TEXPLOR  onderdeel zijn van  een bouwproject, bouwkeet, schaftruimte en opslagruimte voor materialen en materieel.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate afsluiting en beveiliging van het (werk)terrein, het gebouw en de opslag­ruimte voor materialen en materieel.
 5. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat personeel en hulp­personen van TEXPLOR op de hoogte zijn van alle geldende veiligheidsvoorschriften, Arbo voorschriften en milieu­voorschriften.
 6. Opdrachtgever draagt zorg voor alle benodigde privaat­rechtelijke en publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen.
 7. Opdrachtgever draagt bij een bouwproject zorg voor een adequate CAR-verzekering met TEXPLOR als medeverzekerde.
 8. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
 9. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat medewerkers of hulppersonen van TEXPLOR in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet in achtnemen van deze verplichtingen en zal, voor zover de opdrachtgever geen consument is, zich hiertegen adequaat verzekeren.

12. Verplichtingen van TEXPLOR

 1. TEXPLOR zal de overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren conform de ten tijde van de totstandkoming van de overeen­komst algemeen erkende regels der techniek. TEXPLOR zal zijn diensten naar beste weten en kunnen verrichten. Op TEXPLOR rust slechts een inspanningsverplichting. Zij zal nimmer instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. De resultaten van geofysisch onderzoek (geo-elektriciteit, magnetisme, grondradar, ECR- en EFT metingen, etc.) geven een indirect inzicht in de ondergrondse omstandigheden in de grond op het tijdstip van de meting. De resultaten zijn interpretaties van de gemeten waarde op dat tijdstip.
 3. In verband met natuurlijke en kunstmatige, deels onbekende invloedsgrootheden en temporaire, niet beïnvloedbare veranderingsmogelijkheden in de ondergrond staat TEXPLOR niet in voor het behalen van het beoogde resultaat.
 4. In verband met de mogelijke aanwezigheid van belemmeringen bij het verrichten van geofysisch onderzoek (niet vrij toegankelijke oppervlakken, objecten, beplantingen, bomen, bouwwerken etc.), staat TEXPLOR niet in voor het feit dat alle locaties kunnen worden onderzocht.
 5. De interpretatie van metingen door middel van machinale en/of handmatige algoritmen wordt door TEXPLOR naar beste weten en kunnen uitgevoerd. TEXPLOR staat niet in voor de juistheid van de interpretatie van meetresultaten.
 6. De EFT-tracermethode (vochtigheidsmetingen) is ontwikkeld voor de planimetrische lokalisatie van mogelijk voorhanden waterdoorlatende of beschadigde plekken. Er kunnen zodoende uitsluitend op het tijdstip van de meting voorhanden (in het verleden ontstane) beschadigde plekken worden gelokaliseerd. Omdat niet kan worden overzien of en hoe veranderende milieu-invloeden, zoals een stijgend grondwaterpeil, of mechanische invloeden, zoals toekomstige bouwtechnische veranderingen, effect hebben op het gemeten object, heeft de interpretatie van de meetresultaten uitsluitend betrekking op het tijdstip van de meting. Daarom is het voor TEXPLOR niet mogelijk om een uitspraak te doen over de toekomstige dichtheid of doorlaat­baarheid van het onderzochte object. TEXPLOR staat niet in voor de duurzame geldigheid van de meetresultaten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor later opgetreden schade door nieuwe ontstane lekkages.
 7. In het geval van het verstrekken van een opdracht met een beperkt meetbereik gelden de uitspraken uitsluitend voor het gemeten bereik. TEXPLOR sluit niet uit dat in de niet onderzochte gedeelten extra zwakke plekken voorhanden zijn die het gegeven schadebeeld (kunnen) beïnvloeden.

13. Aansprakelijkheid van TEXPLOR, vervaltermijn

 1. Van een toerekenbare tekortkoming van TEXPLOR is eerst dan sprake, indien TEXPLOR bij de uitvoering van de overeenkomst ondanks sommatie toerekenbaar tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden.
 2. De aansprakelijkheid van TEXPLOR is beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom.
 3. TEXPLOR is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, exploitatieschade, gederfde winst en omzetderving, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.
 4. Elke vordering van opdrachtgever uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van TEXPLOR en elke aansprakelijk­heid van TEXPLOR vervalt in ieder geval indien niet binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen één jaar na beëindiging van de opdracht schriftelijk en met redenen omkleed een vordering bij TEXPLOR is ingediend en niet uiterlijk binnen één jaar na dagtekening van hiervoor bedoelde kennisgeving een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, dan wel indien de opdrachtgever een consument is aan de bevoegde rechter ingevolge artikel 15 is voorgelegd, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van opdrachtgever te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn. Partijen komen hiermee uitdrukkelijk een vervaltermijn overeen. 

14. Partiële (ver)nietig(baar)heid

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen dienen geacht te worden vervangen te zijn door bepalingen die het beoogde doel en strekking van de nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen het meest benaderen.

15. Toepasselijk recht, geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, daaronder begrepen, die welke door slechts een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen TEXPLOR en opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze luiden drie maanden voor het totstandkoming van de overeenkomsten. De opdrachtgever zijnde een consument behoudt tot genoemde vervaltermijn het recht om zijn vordering voor te leggen aan de bevoegde kantonrechter. Voor geschillen die de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.